Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Alt

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ibex.sklep.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym ibex.sklep.pl dostępnym na stronie: http://ibex.sklep.pl.
 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma IBEX International Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4, o numerze NIP 527-010-57-05, zarejestrowana pod numerem 62125 KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Definicje użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:      
 • REGULAMIN - określa zasady umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 • KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • SPRZEDAWCA - firma IBEX International Spółka Jawna, 01-248 Warszawia ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4, o numerze NIP 527-010-57-05, zarejestrowana pod numerem 62125 KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://ibex.sklep.pl/.
 • UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • PRODUKT - artykuł będący przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej między Klientem, a Sprzedawcą.
 • KONTO - Usługa elektroniczna, zawierająca dane Klienta, dostępna po dokonaniu rejestracji.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA - Usługa elektroniczna świadczona bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające do bezpośredniego zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • CENA - Cena w polskich złotych widniejąca przy Produkcie podana w wartości netto i brutto. Cena Produktu nie zawiera kosztu dostawy, który zależy od sposobu realizacji Zamówienia.
 • TREŚCI - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, logo, nazwy, znaki, symbole opisy i zdjęcia Produktów.
 • NEWSLETTER - usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne otrzymywanie Treści zawierających informację o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies, zamieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 1. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego
 • Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich, własności intelektualnej Sprzedawcy jak i osób trzecich.
 • Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przed złożeniem Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności, dostępnymi na stronach http://ibex.sklep.pl.
 • Klient uprawniony jest do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 • Ceny oraz wszelkie informacje umieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie ofertą nabycia Produktów przez Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania do Sklepu internetowego nowych i usuwania niedostępnych Produktów, zmiany cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany kosztów dostawy Zamówień.
 • Wszystkie Produkty oferowane na stronach Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem.
 • Opisy Produktów są zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez producentów i dystrybutorów.
 • Kolorystyka Produktów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach ze względu na różnice w ustawieniach monitora wykorzystywanego przez Kupującego.
 • Kupujący ma możliwość potwierdzenia dostępności wybranego Produktu wysyłając zapytanie klikając na przycisk "Zapytaj o produkt" znajdujący się na karcie Produktu.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Mozilla Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych z włączoną obsługą języka Java Script, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu internetowego jest zoptymalizowana do minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 • Do poprawnego działania Sklepu internetowego Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lecz może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego. Więcej na temat plików cookies w Polityce Prywatności.

II ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie przez Klienta interaktywnego formularza rejestracji znajdującego się na stronie Sklepu internetowego.
 2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca na podany adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji.
 4. Login i hasło utworzone przy zakładaniu Konta mają charakter poufny i dlatego zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Założone podczas rejestracji Konto prowadzone jest przez Sklep internetowy przez czas nieograniczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z jego prowadzenia bez podania przyczyny rezygnacji. W tym celu wystarczy do Sprzedawcy przesłać lub dostarczyć jednoznaczne żądanie usunięcia Konta: elektronicznie: na adres Sklepu internetowego kontakt@ibex.sklep.pl, listownie: na adres siedziby firmy Ibex International Sp.J. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4. lub osobiście: w siedzibie firmy Ibex International Sp.J. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4.
 7. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed wysłaniem żądania.
 8. Po otrzymaniu takiego żądania Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania usunie je z bazy danych Sklepu internetowego.
 9. Usunięcie Konta jest całkowicie bezpłatne i równocześnie nie zwalnia Sprzedawcy z rękojmi za wady fizyczne towarów nabytych przez Klienta przed wysłaniem żądania.
 10. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać poprzez stronę internetową ibex.sklep.pl  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, dodając wybrany Produkt „Do koszyka”, a następnie postępując zgodnie z dalszymi poleceniami aż do "Zamawiam i płacę".
 11. Sprzedawca elektronicznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdza złożenie Zamówienia.
 12. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia Sprzedawca przesyła informację do Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji co jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży.
 13. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron i nie może ulec zmianie.

III PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

 • przelew na rachunek bankowy ING nr konta: 42 1050 1012 1000 0005 0241 8429,
 • za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki (dotyczy zamówienia o wartości do 1000 zł brutto)
 • gotówką – przy odbiorze osobistym w siedzibie lub magazynie firmy,
 • online – za pośrednictwem systemu PayU.
 1. Za moment dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedającego.
 2. W ciągu 7 dni kalendarzowych Kupujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty będącej sumą Cen zakupionych towarów, kosztów transportu i prowizji pobieranej wyłącznie przy płatności online. W przypadku płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest uiścić należność przy odbiorze towaru.
 3. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wskazanym w pkt. 3 Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności Sprzedawca przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Produktu Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z całości lub z  części złożonego Zamówienia. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za złożone Zamówienie, Sprzedawca zwraca Klientowi cała uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie kwotę uiszczoną za Produkty z których rezygnuje.

IV WARUNKI DOSTAWY

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy Produktu są wskazane Klientowi w zakładce "Dostawa" oraz w trakcie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • przesyłka kurierska,
 • przesyłka kurierska pobraniowa,
 • odbiór osobisty 
  • w siedzibie firmy: Warszawa, ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4, pn-pt w godz. 8.00-17.00
  • w magazynie firmy: Warszawa ul. Jagiellońska 88, hala 30, pn-pt w godz. 8.00-16.00

W przypadku  odbioru osobistego Produktu konieczne jest podanie przez odbierającego numeru Zamówienia. Odbioru osobistego może dokonać jedynie osoba pełnoletnia.

 1. Produkty wysyłane są od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub potwierdzenia realizacji Zamówienia przesyłką „za pobraniem”. W przypadku chwilowego braku zamówionego Produktu w ciągu 5 dni roboczych  o czym Klient jest  informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 2. W miesiącach świątecznych terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Warunki realizacji Zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 4. Dowód zakupu - faktura VAT lub paragon jest dołączany do przesyłki.

V Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru.

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i  posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
 2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie obowiązują gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 3. Każdą otrzymaną Reklamację Sprzedawca rozpatruje  w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że  uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Pismo reklamacje  łącznie z wadliwym Produktem należy przesłać na adres Sprzedawcy.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Produkt uszkodzony zostanie przez Sprzedawcę naprawiony, a przy braku możliwości naprawy wymieniony na nowy.
 7. W momencie braku możliwości naprawy bądź wymiany reklamowanego produktu na nowy Sprzedający  zwróci Klientowi równowartość Ceny Produktu oraz Koszt jego  przesyłki  na podane w piśmie reklamacyjnym konto bankowe.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Produktu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
 9. Jeżeli Klient otrzyma Produkty inne niż zamawiał powinien skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z obsługą Sklepu internetowego, a następnie zapakować Produkty (najlepiej w ten sam karton w którym otrzymał) i oczekiwać na przyjazd kuriera któremu Sprzedawca zleci odbiór paczki na swój koszt. Klient nie będzie obciążany za zwrot mylnie wysłanego towaru.
 10. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość  bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówionego Produktu.
 11. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od  Klienta Płatności, w tym koszty dostawy i opłaty manipulacyjne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 13. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Produktów nie później niż 14 dni od dnia, w którym  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 14. Koszty zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi Klient.
 15. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Ibex International Sp.J. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4
 16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za zwracany towar do czasu otrzymania zwrotu Produktów lub otrzymania dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 17. Klient do przesyłki zwrotnej dołącza pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i dane posiadacza rachunku bankowego, na który Sprzedający ma zwrócić zapłaconą za Produkty należność.
 18. Należność stanowiąca równowartość zwracanego Produktu zostanie przelana na wskazany w oświadczeniu numer konta bankowego w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
 19. Zwracany Produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam Produkt  będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek znamion użytkowania.
 20. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.

VI Ochrona danych osobowych

 1. Składając Zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu umożliwienia kurierowi kontaktu z Klientem. Zakres wykorzystywanych informacji dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji Zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeżeli Klient składając Zamówienie zgodzi się na otrzymywanie Newslettera, jego adres e-mail będzie wykorzystywany również w celu wysyłania tegoż Newslettera.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu internetowego nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te gromadzone z należytą starannością są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania i usunięcia ich z bazy Sklepu internetowego.

VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym ibex.sklep.pl. Treść Regulaminu jest dla obu stron znana i obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem w dniu złożenia Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu.
 3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Klientów na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest zamieszczona również na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Zmieniony Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, którzy z tego tytułu nie zrezygnują z posiadania Konta w Sklepie internetowym.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umowy sprzedaży między Sklepem internetowym, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Warszawie lub właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • IBEX International Sp.J.
  ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4
  01-248 Warszawa
  woj. mazowieckie

  NIP: 527-010-57-05
 • E-mail:kontakt@ibex.sklep.pl
 • Telefon22 620 15 82
  22 620 40 31
  22 654 47 17
 • Fax22 652 34 02
 • Godziny działania sklepupn. - pt. 8 -17
Popularne marki
3mA&g kopertyAlassioAmosAnna zaradnaApliArgoAstraAvery zweckformBantexBi-officeBicBratekCariocaCeltexCervaCisowiankaCitizenClinexCoca-colaColgate-palmoliveConquerorD.rectDaliDeliDiamantDilmahDonauDonau ecoDonau medDonau techDurableDymoE.wedelEagleEmersonEmosEnergizerEnvopakEsselteExplorerExponentFellowesFilmar groupFinishFiorelloFridrich&fridrichGaleria papieruGrandHanHappy colorHenkelIbexIcoInterdrukJacobsJax34JohnsonJutrzenkaKangaroKanluxKatrinKensingtonKiel-techKinga pienińskaKobraKomiLavazzaLeitzLeniarLiptonLogitechLudwikM&gMaestro extraMaped officeMaulMaxellMilanMilkaMondiNavigatorNecNescafeNexxtNoboNorisNovusOffice productsOmegaOpaleOvalOxfordPanta plastPapermateParkerPenacPentelPilotPioneerPlatinetPro designQ-connectReactoReginaReinerRives traditionRystorSaxSchneiderScotchScotch briteSendmeSmart by leviatanSt. majewskiStabiloStaedtlerStora ensoStrigoSupertapeTarczynTchiboThomilTipp-exTomaTresTrodatTymbarkUchidaUhuUni mitsubishiUnileverVelvetVerbatimVitaxWallnerWatermanWengerWepaWysowiankażywiec zdrój